Emre Cumalıoğlu

hoş geldiniz

cv

click for English

Yrd. Doç. Dr. Emre CUMALIOĞLU

 Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı

 Yayınlardan bazılarını üzerine tıklayarak okuyabilirsiniz

I. YAYINLAR

A. Kitaplar ve Kitap Bölümleri

• ERTAŞ, Şeref/CUMALIOĞLU, Emre: Medeni Hukuk Temel Kavramlar, Kişiler Hukuku, Aile Hukuku Pratik Çalışmalar, Barış Yay., İzmir 2014.
• ZEVKLİLER, Aydın/ERTAŞ, Şeref/HAVUTÇU, Ayşe/AYDOĞDU, Murat/CUMALIOĞLU, Emre: Borçlar Hukuku, Barış Yay., İzmir 2013 (2 bası).
• CUMALIOĞLU Emre, “Kırkambar Sözleşmesi”, Turhan Kitabevi, Ankara 2011. (Okumak için tıklayın)
• GEYİKLER – Terci, Tuba; CUMALIOĞLU, Emre, “The Notion of Justice in The Merchant of Venice”, Chapter 28, IDEA: English Studies, Ed. Evrim Doğan ADANUR, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle 2011.

B. Makaleler

 CUMALIOĞLU, Emre: Transseksüellerin Sicil Cinsiyetini Değiştirmelerinde Kısırlık ve Ameliyat Zorunluluğu – Türk Medeni Kanunu’nun 40. Maddesi Anayasa’ya Aykırı mıdır? İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt:15 – Sayı:2 Temmuz 2016 – Prof. Dr. M. İlhan Ulusan’a Armağan – Cilt: 1, Seçkin Yay., 2016. (Hakemli Makale)

• CUMALIOĞLU, Emre: İbra Sözleşmesinin Konusunun ve Kapsamının Sınırları, Uluslararası Antalya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 4, Sayı 7, Haziran 2016, ss. 105-128 (Hakemli Makale) (Okumak için tıklayın)

• CUMALIOĞLU, Emre: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Ayıplı Maldan Sorumluluğun Koşulları, Terazi Hukuk Dergisi, Cilt 9, Özel Sayı, Kasım 2014, ss. 20-29 (Hakemli Makale) (Okumak için tıklayın)
• CUMALIOĞLU, Emre: Konusu Ahlaka Aykırı Fikir veya Sanat Eseri Olan Sözleşmelerin Geçerliliği, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 9, Sayı 115-116, Mart-Nisan 2014, ss. 47-70 (Hakemli Makale) (Okumak için tıklayın)
• CUMALIOĞLU, Emre: Kişisel Bir Değer Olarak Arkeolojik Buluntu Üzerinde Bilimsel Yayım Hakkı, Prof.Dr.Aydın Zevkliler’e Armağan, Journal of Yasar University, 2013, Cilt I, ss.735-784 (Hakemli Makale) (Okumak için tıklayın)
• CUMALIOĞLU, Emre; ERVERDİ Zeynep: Türk Borçlar Kanunu’nun Yayım Sözleşmesi İlişkin Hükümleri İle Yapılan Değişiklikler ve Getirilen Yenilikler, Prof.Dr.Mustafa Dural’a Armağan, s.389 vd., Filiz Kitabevi İstanbul 2013. (Hakemli Makale) (Okumak için tıklayın)
• CUMALIOĞLU, Emre, “Kırkambar Sözleşmesinde Taşıyanın Gemiyi Belirlemesinin Hukuki Niteliği”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 10, Sayı 2, ss. 65-98, 2010, ISSN: 1303-6963. (Hakemli Makale) (Okumak için tıklayın)
• CUMALIOĞLU, Emre: Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi Bakımından Türk Mahkemelerinin Münhasır Yetkisi, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 3, Sayı 2, ss.431-448, 2008, ISSN : 1306 -3839. (Hakemli Makale) (Okumak için tıklayın)
• CUMALIOĞLU, Emre: “Yargıtay Kararları Işığında Anonim Ortaklıklarda Genel Kurulun Toplantıya Çağrı Usulüne Uyulmamasının Hukuki Yaptırımı”, Bilimsel Temyiz Dergisi, Sayı 1, Mayıs 2012, ss. 35-43 hukuk.yasar.edu.tr (Okumak için tıklayın)

C. Çeşitli Yazılar

• CUMALIOĞLU, Emre; “Hayvanları Koruma Kanunu Tasarısı Hakkında”, Bilimsel Temyiz Dergisi, Sayı 2, Ekim 2012, ss. 186-187, www.hukuk.yasar.edu.tr (Okumak için tıklayın)
• CUMALIOĞLU, Emre; “Kitap Tanıtımı: Hayvanlar çok mutlu çünkü artık onların haklarını koruyan bir hukuk kitabı var! – Çevre Hukuku ve Hayvan Hakları Hukuku – Prof.Dr.Şeref ERTAŞ”, Bilimsel Temyiz Dergisi, Sayı 1, Mayıs 2012, ss. 186-187, http://www.hukuk.yasar.edu.tr
• CUMALIOĞLU, Emre; “Yeni Türk Borçlar Kanununda Taşınır Satışına İlişkin Bazı Değişiklik ve Yenilikler”, Hukuk Düzlemi, Sayı 4-5, Nisan 2012, ss. 9-10.

D. Çeşitli Etkinliklerde Yapılan Sunumlar

• Sosyal Medya ve Kişiliğin Korunması, İzmir Barosu “Sosyal Medyada Suç Kavramı ve Kişilik Hakları Paneli”, 9 Nisan 2015.
• Matematik ve Adalet, İzmir Yönder Okulları, 19 Mart 2015 (Yrd. Doç. Dr. Refet Polat ile birlikte).
• A Comparative Study on Anticipatory Breach of Contracts, Swiss Institute of Comparative Law (Room von Overbeck), 19 August 2014.
• İbra Sözleşmesi, Aşkın Zarar İlişkisi, Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Genç Akademisyenler Sempozyumu, 12 Haziran 2014.
• Ayıplı Maldan Sorumluluğun Koşulları, Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. Tüketici Hukuku Sempozyumu, 25 Nisan 2014
• Buluntu Üzerinde Bilimsel Yayım Hakkı, Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi Konferansları, 15 Şubat 2014 İstanbul.
• Protection of Personality in European Countries: A Comperative Study (Avrupa Ülkelerinde Kişilik Haklarının Korunması), Valencia University Law Faculty, 20th September 2013, Valencia-Spain.
• Arkeologların Mesleki Çalışmalarından Doğan Bazı Hakları, Teorik Arkeoloji Grubu Türkiye Toplantısı, 9-10 Mayıs 2013, İzmir.
• Hak ve Hayvan, 2. Hayvan Hakları Sempozyumu, 26 Nisan 2013, Yaşar Üniversitesi, İzmir (Dilek TIKIZ ile birlikte)
• Tenkis Davası ve Tenkiste Sıra, Türkiye Barolar Birliği-Aydın Barosu Miras Hukukunda Tenkis-Saklı Pay Semineri, 01 Aralık 2012 Aydın.
• Kistik Ekinokokkozla Mücadelede Hukuki Çözüm Önerileri, Kistik Ekinokokkoz Sempozyumu, 17-18 Mayıs 2012, Celal Bayar Üniversitesi, Manisa.
• The Notion of Justice in The Merchant of Venice, 5th International IDEA Conference: Studies in English, 14-16 April 2010, Atılım Üniversitesi, Ankara (Yrd.Doç.Dr. Tuba GEYİKLER ile birlikte).
• Ev ve Süs Hayvanlarının Konuttan Tahliyesine Dair Bir Değerlendirme, 1. Hayvan Hakları Sempozyumu, 25-26 Mayıs 2010, Yaşar Üniversitesi, İzmir (Arş.Gör. Mertkan Uçkan ile birlikte)

E. Editörlük – Yayın Kurulu Üyeliği
• Prof.Dr.Aydın Zevkliler’e Armağan Yayın Kurulu Üyesi
• Bilimsel Temyiz Dergisi Yayın Kurulu Üyesi

F. Oturum Başkanlığı – Yöneticilik
• Tüm Yönleriyle Nükleer Enerji Sempozyumu, 26 Mayıs 2015, Yaşar Üniversitesi, İzmir.

II. DERS VERME – ARAŞTIRMA

A. Yaşar Üniversitesinde Verdiği Bazı Dersler

• Medeni Hukuka Giriş ve Kişiler Hukuku
• Borçlar Hukuku Özel Hükümler I ve II
• Eşya Hukuku I ve II
• Aile Hukuku
• Fikri Haklar
• Fikri Mülkiyet Hukuku (Yüksek Lisans Dersi)
• Law of Contracts
• Satış Sözleşmesi (Doktora Dersi)
• Kira Sözleşmesi (Yüksek Lisans Dersi)
• Hayvan Hakları
• Spor Hukuku
• Hukuk ve Edebiyat
• Seminer (Yüksek Lisans)

 

B. Yönetilen Tezler (Tamamlanan)

• Patent Hakkının Tükenmesi, Ayşın Akyarlı Savatlı, Yüksek Lisans Tezi, 2016.

• Kat karşılığı inşaat sözleşmesinde Yüklenicinin Temerrüdünün 3. Kişinin Hukuki Durumuna Etkisi, Onur Altınkan, Yüksek Lisans Tezi, 2015.
• Bilgisayar Programlarında Yapılan Değişiklikleri Fikri Hukuk Bakımından Değerlendirilmesi, Tuğba Akdemir Kamalı, Yüksek Lisans Tezi, 2014.
• Nişanlılığın Evlilik Dışında Sona Ermesinin Hukuki Sonuçları Mehmet Salih Ünaldı, Tezsiz Yüksek Lisans Projesi 2014.
• Mirasın Gerçek Reddi Ceyda Şakrak Tezsiz Yüksek Lisans Projesi 2014.

III. DİĞER

A. Bazı İdari Görevler

• Y.Ü. Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı 13.02.2012 – 01.06.2014 / 12.10.2015 – Devam ediyor
• Y.Ü. Hukuk Fakültesi Fakülte Kurulu Üyesi 07.05.2013 – Devam ediyor
• Y.Ü. Özel Hukuk Bölümü Başkan Yardımcısı 13.06.2013 – 12.10.2015
• Y.Ü. Enerji Hukuku Yüksek Lisans Programı Koordinatörü 25.03.2013 – 12.10.2015
• Y.Ü. Adalet Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Üyesi Mart 2015 –
• Y.Ü. Adalet Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Mart 2015 – Ağustos 2015
• Y.Ü. Adalet Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyesi Mart 2015 – Ağustos 2015
• Y.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yrd. 26.12.2013 – 27.06.2014
• Y.Ü. Eğitim Komisyonu Üyesi

B. Ödüller-Burslar

• İsviçre Karşılaştırmalı Hukuk Enstitüsü – Van Calker Doktora Sonrası Araştırma Bursu (2014)
• Yükseklisans Eğitim-Öğrenim Bursu (Bilgi Üniversitesi)
• Lisans Eğitim-Öğrenim Bursu (ÖSYM)

C. Öğrenim Hayatı

• Dokuz Eylül Üniversitesi–Özel Hukuk Doktora Programı-2010
• İstanbul Bilgi Üniv.–Ekonomi Hukuku Yüksek Lisans Programı-2005-Burslu
• İstanbul Bilgi Üniv.–Hukuk Fakültesi-2002-Burslu
• Kadıköy Anadolu Lisesi-1997-İstanbul

D. Düzenlenen Etkinlikler

• Y.Ü. I. Hayvan Hakları Sempozyumu
• Y.Ü. I. Tüketici Hukuku Sempozyumu
• Y.Ü. Genel İşlem Şartları Sempozyumu
• Çatışan Genel İşlem Şartları Konferansı (Konuşmacı: Prof. Dr. Erdem Büyüksağis) 27.07.2015
• İzmir ELSA Summer School on International Trade Law (Temmuz 2015)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: