cv

Yrd. Doç. Dr. Emre CUMALIOĞLU, LL. M.

 Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı

 Yayınlardan bazılarını üzerine tıklayarak okuyabilirsiniz

1. Kitaplar ve Kitap Bölümleri

• Medeni Hukuk Temel Kavramlar, Kişiler Hukuku, Aile Hukuku Pratik Çalışmalar, Barış Yay., İzmir 2014 (ERTAŞ, Şeref/CUMALIOĞLU, Emre)
• Borçlar Hukuku, Barış Yay., İzmir 2013 (ZEVKLİLER, Aydın/ERTAŞ, Şeref/HAVUTÇU, Ayşe/AYDOĞDU, Murat/CUMALIOĞLU, Emre)
• Kırkambar Sözleşmesi, Turhan Kitabevi, Ankara 2011. 
• The Notion of Justice in The Merchant of Venice”, Chapter 28, IDEA: English Studies, Ed. Evrim Doğan ADANUR, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle 2011 (GEYİKLER – Terci, Tuba; CUMALIOĞLU, Emre)
• Yayım Sözleşmesi, Yüksek Lisans Tezi, 2005

2. Hakemli Makaleler

• Medeni hukukta Hayvan Hakları ve Hayvanlar Üzerindeki Hak – Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Özel Sayısı, 2017. (YAYINA HAZIRLANIYOR) (ULAKBİM)
• Transseksüellerin Sicil Cinsiyetini Değiştirmelerinde Kısırlık ve Ameliyat Zorunluluğu – Türk Medeni Kanunu’nun 40. Maddesi Anayasa’ya Aykırı mıdır? İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt:15 – Sayı:2 Temmuz 2016 – Prof. Dr. M. İlhan Ulusan’a Armağan – Cilt: 1, Seçkin Yay., 2016. (ULAKBİM)
• İbra Sözleşmesinin Konusunun ve Kapsamının Sınırları, Uluslararası Antalya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 4, Sayı 7, Haziran 2016, ss. 105-128 (ULAKBİM)
• 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Ayıplı Maldan Sorumluluğun Koşulları, Terazi Hukuk Dergisi, Cilt 9, Özel Sayı, Kasım 2014, ss. 20-29
• Konusu Ahlaka Aykırı Fikir veya Sanat Eseri Olan Sözleşmelerin Geçerliliği, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 9, Sayı 115-116, Mart-Nisan 2014, ss. 47-70 (ULAKBİM)
• Kişisel Bir Değer Olarak Arkeolojik Buluntu Üzerinde Bilimsel Yayım Hakkı, Prof.Dr.Aydın Zevkliler’e Armağan, Journal of Yasar University, 2013, Cilt I, ss.735-784
• Türk Borçlar Kanunu’nun Yayım Sözleşmesi İlişkin Hükümleri İle Yapılan Değişiklikler ve Getirilen Yenilikler, Prof.Dr.Mustafa Dural’a Armağan, s.389 vd., Filiz Kitabevi İstanbul 2013. (Hakemli Makale) (CUMALIOĞLU, Emre; ERVERDİ Zeynep)
• Kırkambar Sözleşmesinde Taşıyanın Gemiyi Belirlemesinin Hukuki Niteliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 10, Sayı 2, ss. 65-98, 2010, ISSN: 1303-6963. (ULAKBİM)
• Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi Bakımından Türk Mahkemelerinin Münhasır Yetkisi, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 3, Sayı 2, ss.431-448, 2008, ISSN : 1306 -3839. (ULAKBİM)

3. Diğer Makaleler, Yazılar

• Yargıtay Kararları Işığında Anonim Ortaklıklarda Genel Kurulun Toplantıya Çağrı Usulüne Uyulmamasının Hukuki Yaptırımı, Bilimsel Temyiz Dergisi, Sayı 1, Mayıs 2012, ss. 35-43 hukuk.yasar.edu.tr (Okumak için tıklayın)
• Hayvanları Koruma Kanunu Tasarısı Hakkında, Bilimsel Temyiz Dergisi, Sayı 2, Ekim 2012, ss. 186-187, www.hukuk.yasar.edu.tr (Okumak için tıklayın).
• Kitap Tanıtımı: Hayvanlar çok mutlu çünkü artık onların haklarını koruyan bir hukuk kitabı var! – Çevre Hukuku ve Hayvan Hakları Hukuku – Prof.Dr.Şeref ERTAŞ, Bilimsel Temyiz Dergisi, Sayı 1, Mayıs 2012, ss. 186-187, http://www.hukuk.yasar.edu.tr.
• Yeni Türk Borçlar Kanununda Taşınır Satışına İlişkin Bazı Değişiklik ve Yenilikler, Hukuk Düzlemi, Sayı 4-5, Nisan 2012, ss. 9-10.

4. Çeşitli Etkinliklerde Yapılan Sunumlar

• Sosyal Medya ve Kişiliğin Korunması, İzmir Barosu “Sosyal Medyada Suç Kavramı ve Kişilik Hakları Paneli”, 9 Nisan 2015.
• Matematik ve Adalet, İzmir Yönder Okulları, 19 Mart 2015 (Yrd. Doç. Dr. Refet Polat ile birlikte).
• A Comparative Study on Anticipatory Breach of Contracts, Swiss Institute of Comparative Law (Room von Overbeck), 19 August 2014.
• İbra Sözleşmesi, Aşkın Zarar İlişkisi, Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Genç Akademisyenler Sempozyumu, 12 Haziran 2014.
• Ayıplı Maldan Sorumluluğun Koşulları, Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. Tüketici Hukuku Sempozyumu, 25 Nisan 2014
• Buluntu Üzerinde Bilimsel Yayım Hakkı, Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi Konferansları, 15 Şubat 2014 İstanbul.
• Protection of Personality in European Countries: A Comperative Study (Avrupa Ülkelerinde Kişilik Haklarının Korunması), Valencia University Law Faculty, 20th September 2013, Valencia-Spain.
• Arkeologların Mesleki Çalışmalarından Doğan Bazı Hakları, Teorik Arkeoloji Grubu Türkiye Toplantısı, 9-10 Mayıs 2013, İzmir.
• Hak ve Hayvan, 2. Hayvan Hakları Sempozyumu, 26 Nisan 2013, Yaşar Üniversitesi, İzmir (Dilek TIKIZ ile birlikte)
• Tenkis Davası ve Tenkiste Sıra, Türkiye Barolar Birliği-Aydın Barosu Miras Hukukunda Tenkis-Saklı Pay Semineri, 01 Aralık 2012 Aydın.
• Kistik Ekinokokkozla Mücadelede Hukuki Çözüm Önerileri, Kistik Ekinokokkoz Sempozyumu, 17-18 Mayıs 2012, Celal Bayar Üniversitesi, Manisa.
• The Notion of Justice in The Merchant of Venice, 5th International IDEA Conference: Studies in English, 14-16 April 2010, Atılım Üniversitesi, Ankara (Yrd.Doç.Dr. Tuba GEYİKLER ile birlikte).
• Ev ve Süs Hayvanlarının Konuttan Tahliyesine Dair Bir Değerlendirme, 1. Hayvan Hakları Sempozyumu, 25-26 Mayıs 2010, Yaşar Üniversitesi, İzmir (Arş.Gör. Mertkan Uçkan ile birlikte)

5. Editörlük – Yayın Kurulu Üyeliği

• Prof.Dr.Aydın Zevkliler’e Armağan Yayın Kurulu Üyesi
• Bilimsel Temyiz Dergisi Yayın Kurulu Üyesi

6. Oturum Başkanlığı – Yöneticilik

• Tüm Yönleriyle Nükleer Enerji Sempozyumu, 26 Mayıs 2015, Yaşar Üniversitesi, İzmir.

7. Yürütülen Projeler

Proje Yürütücüsü Yaşar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (2016-Devam Ediyor)

8. Verilen Bazı Dersler

• Medeni Hukuka Giriş ve Kişiler Hukuku
• Borçlar Hukuku Özel Hükümler I ve II
• Eşya Hukuku I ve II
• Miras Hukuku I ve II
• Aile Hukuku
•Tüketici Hukuku
• Fikri Haklar
• Fikri Mülkiyet Hukuku (Yüksek Lisans)
• Law of Contracts
• Satış Sözleşmesi (Doktora)
• Kira Sözleşmesi (Yüksek Lisans)
• Hayvan Hakları
• Spor Hukuku
• Hukuk ve Edebiyat
• Seminer (Yüksek Lisans)

9. Yönetilen Tezler (Tamamlanan)

• Patent Hakkının Tükenmesi, Ayşın Akyarlı Savatlı, Yüksek Lisans Tezi, 2016.
• Kat karşılığı inşaat sözleşmesinde Yüklenicinin Temerrüdünün 3. Kişinin Hukuki Durumuna Etkisi, Onur Altınkan, Yüksek Lisans Tezi, 2015.
• Bilgisayar Programlarında Yapılan Değişiklikleri Fikri Hukuk Bakımından Değerlendirilmesi, Tuğba Akdemir Kamalı, Yüksek Lisans Tezi, 2014.
• Nişanlılığın Evlilik Dışında Sona Ermesinin Hukuki Sonuçları Mehmet Salih Ünaldı, Tezsiz Yüksek Lisans Projesi 2014.
• Mirasın Gerçek Reddi Ceyda Şakrak Tezsiz Yüksek Lisans Projesi 2014.

10. Bazı İdari Görevler

• Y.Ü. Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı 13.02.2012 – 01.06.2014 / 12.10.2015 – Devam ediyor
• Y.Ü. Hukuk Fakültesi Fakülte Kurulu Üyesi 07.05.2013 – Devam ediyor
• Y.Ü. Özel Hukuk Bölümü Başkan Yardımcısı 13.06.2013 – 12.10.2015
• Y.Ü. Enerji Hukuku Yüksek Lisans Programı Koordinatörü 25.03.2013 – 12.10.2015
• Y.Ü. Adalet Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Üyesi Mart 2015 – Sona erdi
• Y.Ü. Adalet Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Mart 2015 – Ağustos 2015
• Y.Ü. Adalet Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyesi Mart 2015 – Ağustos 2015
• Y.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yrd. 26.12.2013 – 27.06.2014
• Y.Ü. Eğitim Komisyonu Üyesi

11. Düzenlenen Etkinlikler

• Y.Ü. I. Hayvan Hakları Sempozyumu
• Y.Ü. I. Tüketici Hukuku Sempozyumu
• Y.Ü. Genel İşlem Şartları Sempozyumu
• Çatışan Genel İşlem Şartları Konferansı (Konuşmacı: Prof. Dr. Erdem Büyüksağis) 27.07.2015
• İzmir ELSA Summer School on International Trade Law (Temmuz 2015)

12. Ödüller-Burslar

• İsviçre Karşılaştırmalı Hukuk Enstitüsü – Van Calker Doktora Sonrası Araştırma Bursu (2014)
• Yükseklisans Eğitim-Öğrenim Bursu (Bilgi Üniversitesi)
• Lisans Eğitim-Öğrenim Bursu (ÖSYM)

13. Öğrenim Hayatı

• Dokuz Eylül Üniversitesi–Özel Hukuk Doktora Programı-30.07.2010
• İstanbul Bilgi Üniv.–Ekonomi Hukuku Yüksek Lisans Programı-2005-Burslu
• İstanbul Bilgi Üniv.–Hukuk Fakültesi-2002-Burslu
• Kadıköy Anadolu Lisesi-1997-İstanbul

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s